Az East-Trade Kft. Általános Szerződési Feltételei

Amely a Megrendelővel kötött kivitelezési szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy az egyedi kivitelezési szerződésben (megrendelésben) nem szabályozott rendelkezések tekintetében az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, melyet a Megrendelő az Eladó honlapján (www.happyhomecenter.hu) megtalál.

1.1. A szerződés a helyszíni felmérést valamint terméktípus kiválasztását követően a kivitelezési szerződés aláírásával és a kivitelezési szerződésben foglalt fizetési feltételeknek eleget téve jön létre.

1.2. A helyszíni felmérés és a kivitelezés időpontja között felmerült és bekövetkezett, a felmérés adatait akár csak ki mértékben is befolyásoló eltérésekből adódó hiányosságokért a Megrendelő a felelős.

1.3. Amennyiben a felmérés során, vagy egyéb okból a műszaki tartalomban vagy az árban a kivitelezési szerződésen rögzítettekhez képest változás történik, akkor ezt a gyártás megkezdése előtt a Megrendelőnek írásban jóvá kell hagynia.

1.4. A gyártás megkezdése után a megrendelés módosítása csak a szállítási határidő esetleges változásának és a felmerülő esetleges többlet költségek Megrendelő által történő vállalásával lehetséges.

1.5. Megrendelő a megrendelés módosítását kizárólag írásban teheti meg, mely pótrendelésnek minősül. A pótrendelésre a rendelés feltételei vonatkoznak, azaz a visszaigazolás aláírásával és a kivitelezési szerződésben foglalt fizetési feltételeknek eleget téve jön létre.

1.6. A kivitelezés folyamán kizárólag Megrendelő által írásban elrendelt műszaki tartalmi változtatások – pótmunkák – tételes elszámolása lehetséges az ajánlathoz csatolt költségvetési adatok alapján, az új és az elmaradó munkák azonos árszinten történő összevetésével.

1.7. A pótmunkák megrendelésekor a Felek egyedi fizetési és szállítási feltételekben egyezhetnek meg.

1.8. Szóbeli megrendelésre és módosításra nincs lehetőség. Szerződés módosítására csak írásban, a Felek akaratának kölcsönös kifejezésével van mód.

1.9. A megrendelés és a pótrendelés keretében leszállítandó termékek és elvégzendő szolgáltatások tételes leírását a kivitelezési szerződés tartalmazza.

1.10. Amennyiben a szerződés a felek között oly módon szűnik meg, hogy azért egyik fél sem felelős, úgy a Megrendelő által már kifizetett összeg a Vállalkozó felmerült költségeinek levonását követően a részére visszajár.

1.11. A Felek közötti folyamatos kommunikáció Eladó által biztosított online platformon is megvalósul, ahol Vevő egy helyen elérheti a Megrendelésével kapcsolatos összes dokumentumot.

Minden jelenlegi és jövőbeli, az East-Trade Kft. (a továbbiakban: „East-Trade Kft.”) által eszközölt adásvétel (értékesítés és esetleges szállítás) kizárólag a jelen értékesítési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alapján és rendelkezéseinek betartásával történik. Jelen ÁSZF minden olyan adásvételi előszerződés és szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyeket az East-Trade Kft. a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokkal összefüggésben más felekkel köt meg. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban az East-Trade Kft.-vel szerződő fél a jelen ÁSZF alkalmazásában „Vevő”.

Az East-Trade Kft. adásvételi jogviszonyára jelen ÁSZF mellett a felek között létrejött és a felek által kölcsönösen aláírt előszerződés (a továbbiakban: „Előszerződés”), valamint a felek által kölcsönösen aláírt adásvételi szerződés („Szerződés”) tartalma irányadó. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése és az Előszerződés vagy a Szerződés bármely rendelkezése egymással ellentétes lenne, úgy elsősorban a Szerződés, majd ezt követően az Előszerződés, majd jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁSZF – külön meghivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a felek között jövőben létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, jogviszonyokra – kivéve, ha a felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.

Bármely módosítás és eltérés a jelen ÁSZF-hez, a Szerződéshez, vagy az Előszerződéshez képest csak mindkét fél által jóváhagyott módon, írásban érvényes.

A Felek közötti korábbi megállapodások, korábbi üzleti gyakorlat és az üzletágban ismert és alkalmazott szokások nem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik, vagy a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

Az East-Trade Kft. ezúton kizárja a Vevő általános beszerzési feltételeit. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei csak akkor alkalmazandóak a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra, ha azokat az East-Trade Kft. kifejezetten írásban elismeri. A Vevő általános szerződési feltételei akkor sem kötelezik az East-Trade Kft.-t ha azokat az East-Trade Kft. kifejezetten nem utasítja vissza, vagy ha azoknak jelen ÁSZF-fel nem kifejezetten ellentétes a tartalma, illetve csak kiegészítő vagy nem lényeges kérdésekben tartalmaz eltérő rendelkezéseket. Az East-Trade Kft. általi Előszerződés-ajánlatnak a Vevő által történő visszaigazolásával, ill. a teljesítés a Vevő általi elfogadásával e kikötést elfogadottnak kell tekinteni, és így a Vevő általános szerződési feltételeinek megküldésével történő esetleges megrendelés/visszaigazolás nem minősül eltérő, új ajánlatnak.

Vevő kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.

Az East-Trade Kft. ezennel külön tájékoztatja Vevőt arról, hogy tekintettel az új Ptk. hatálybalépésére, a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.

A jelen értékesítési és szállítási feltételek a www.happyhomecenter.hu honlap alatt is közzétételre kerülnek.

II.1. Az East-Trade Kft. különösen az alábbi szolgáltatásokat végzi:

2.1 Állapot felmérés:

 • komplex felújításra
 • egyedi megrendelésre

2.1.1. Új épületeknél és felújításkor a termékek méretének pontosítása végett felmérésre van szükség.

2.1.2. Az East-Trade Kft. a helyszíni felmérést szakértelemmel rendelkező személy(ek) útján végzi, és az a felvett műszaki adatokra vonatkozó felelősség vállalása mellett történik. (Például a nyílászárók, hőleadók méreteire vonatkozóan).

2.1.3. Az East-Trade Kft. által első alkalommal végzett teljes körű, felmérésért nem számít fel külön díjat, amennyiben azt megrendelés követi. Amennyiben a helyszíni felmérést Megrendelő kérésére, vagy a megrendelés módosítása miatt meg kell ismételni, vagy az első alkalommal elvégzett teljes körű felmérést végül nem követi megrendelés, úgy a kiszállásért az East-Trade Kft. – a megrendelőlapon előre közölt – díjat számolja fel.

2.2. Tanácsadás

2.3. Az East-Trade Kft. a helyszínen lehetőséget biztosít műszaki szaktanácsadásra is.

2.4. Amennyiben a Megrendelő a helyszíni felmérést nem kéri, abban az esetben a méretek pontos adatközlése a Megrendelő felelőssége, az ebből fakadó összes felelősség Megrendelőt terheli.

2.5. Felméréskor szükséges a Megrendelő vagy az általa megjelölt műszaki képviselő jelenléte és nyilatkozata, aki jogosult a szóban forgó kivitelezéssel kapcsolatban döntést hozni, a felmérési jegyzőkönyvet aláírni.

II.2. Előszerződés

Az East-Trade Kft. és a Vevő eltérő megállapodás hiányában – az esetleges írásbeli, szóbeli egyeztetéseket követően – Előszerződést kötnek. Az Előszerződés tartalmazza az adásvétel tárgyát, annak műszaki tartalmát (műszaki leírás), a vételárat, a fizetési feltételeket, a szállítási határidőt, a készre jelentés szabályozását, a foglalót és szükség szerint egyebeket. Az Előszerződés szövegét az East-Trade Kft., mint ajánlatot („Előszerződés-ajánlat”) küldi meg a Vevőnek faxon/e-mailen és postai úton. Az East-Trade Kft. az Előszerződés-ajánlat faxon, vagy e-mailen történő elküldésének napjától számított 8 napos ajánlati kötöttséget határoz meg. Az East-Trade Kft. az Előszerződés-ajánlatban szereplő minden feltételt és rendelkezést lényeges feltételnek tekint. Ebből adódóan az Előszerződés-ajánlatban foglaltaktól bármiben, pl. kis mértékben vagy nem lényeges kérdésben is eltérő tartalmú visszaigazolás az East-Trade Kft. által elutasítottnak tekintendő kivéve, ha az East-Trade Kft. az eltérő tartalmat kifejezetten írásban elfogadja.
Az East-Trade Kft.-t a 8 naptári napos ajánlati kötöttségi határidő eltelte után nem köti az Előszerződés-ajánlat.

A Vevő az Előszerződés-ajánlatot akként fogadhatja el, hogy az Előszerződés-ajánlat az East-Trade Kft. általi elfaxolásának/e-mailben történő megküldésének napjától számított 8 naptári napon belül cégszerűen aláírva faxon/e-mailen és postai úton az East-Trade Kft.-nek visszajuttatja.
Ebben az esetben az Előszerződés a felek között az abban foglalt tartalommal létrejön, amely alapján a felek az Előszerződésben ill. jelen ÁSZF II.2 pontjában megjelölt határidőig kötelesek egymással adásvételi szerződést kötni. Vevő az Előszerződés aláírásával egyidejűleg köteles az Előszerződésben meghatározott összegű foglaló fizetésére Eladó részére. Amennyiben a meghatározott összegű foglalót Vevő az Előszerződésben meghatározott ideig nem fizeti meg az East-Trade Kft. részére, az East-Trade Kft. jogosult az Előszerződéstől elállni. Eben az esetben Vevő kártérítésre, vagy egyéb igény érvényesítésére nem jogosult az East-Trade Kft. szemben.

Amennyiben a Vevő az Előszerződésben ill. jelen ÁSZF II.2 pontjában meghatározott határidő utolsó napjáig a végleges adásvételi Szerződést nem köti meg, az East-Trade Kft. jogosult az Előszerződéstől elállni. Amennyiben a szerződés megkötésének elmaradásáért nem az East-Trade Kft. a felelős, úgy Vevő a foglalóként fizetett összeget elveszíti. Az East-Trade Kft. elállási jogának gyakorlása után az adásvétel tárgyát értékesítheti harmadik személyek részére, ez nem érinti Vevőnek a foglalóra vonatkozó kötelezettségeit.

Az Előszerződésben foglaltak kötelezőek a felekre nézve. Felek az Előszerződésben foglaltakat csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Szerződésmódosításnak számít az elfogadott műszaki leírás szerinti kivitelhez képest a Vevő által igényelt bármely változtatás is.

Az interneten, prospektusokban, vagy bármilyen reklámanyagban megjelenő hirdetések nem minősülnek ajánlattételnek és így nem kötelező érvényűek az East-Trade Kft.-re nézve, amennyiben nem kerül kifejezetten az ajánlati kötöttség meghatározásra. A reklámanyagokban megjelenő esetleges nyomdahibákért az East-Trade Kft. nem vállal felelősséget.

II.3. Adásvételi Szerződés létrejötte

A szerződés a Felek között kizárólag írásban jöhet létre, a Ptk. írásbeli szerződésre vonatkozó szabályai

Az East-Trade Kft és a Vevő megállapodnak, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett a Vevő jogosult az Előszerződés megkötése után az Előszerződést átruházni, amennyiben a vevő helyett jelentkező személyt az East-Trade Kft. elfogadja írásban. Ebben az esetben az egyedi adásvételi Szerződés az East-Trade Kft. és az új vevő között kerül megkötésre, az Előszerződésben rögzített feltételeknek megfelelően.

II.4. A szerződés tartalma

Az East-Trade Kft. a szállítási időtartam alatt fenntartja magának a konstrukciós és formai változtatások jogát. A tömegről, üzemeltetési költségekről stb. szóló leírásokban, illetve az adásvételi Szerződésben szereplő adatokat megközelítő adatoknak kell tekinteni. Az ajánlatokban, megrendelés-visszaigazolásban, Előszerződésben, Szerződésben, ill. egyéb kapcsolódó dokumentumban megadott saját tömeg adatokat +/- 5%-os DIN- szerinti gyártási tűréssel kell figyelembe venni. A nem jelentős konstrukciós és formai változtatások, valamint a tömeggel és üzemeltetési költségekkel stb. kapcsolatos nem jelentős eltérés szerződésszerű teljesítésnek minősül, és így a Vevőt nem jogosítja fel különösen az elállásra, vagy bármely egyéb jog érvényesítésére az East-Trade Kft.-vel szemben. A Vevő köteles bizonyítani, hogy az eltérés jelentős.

3.1. Az East-Trade Kft. árajánlatában minden esetben külön tételben adja meg a termékek árát, és külön tételben a beépítés és szállítás díját.

3.2. Az East-Trade Kft. garantálja, hogy a végleges, a helyszíni felmérésen alapuló, Megrendelő által elfogadott árajánlatában foglalt vételárat, vállalkozási díjat, a megrendeléshez mérten 30 napon belül nem módosítja.

3.3. Az East-Trade Kft. felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a termékek beépítése során kizárólag az ajánlatban/megrendelőlapon szereplő kiegészítők kerülnek beépítésre. Minden további, Megrendelő által igényelt kiegészítő beépítése pótrendelésnek minősül az erre vonatkozó szabályok érvényesítése mellett.

Az East-Trade Kft. az irányadó vételárat („Ár”) az Előszerződés-ajánlatban rögzíti, ez az Ár válik az Előszerződés és a Szerződés részévé, az alábbi rendelkezések figyelembevételével.

Az Árak a gyártó telephelyén történő átvételre érvényes nettó árak, fuvarköltség és esetleges biztosítás nélkül. Amennyiben a felek külön, kifejezetten megállapodnak az East-Trade Kft. biztosítási kötelezettségében, úgy az Ár a biztosítás díját is tartalmazza. Az East-Trade Kft. jogosult az Előszerződés-ajánlat kiküldése és az átadás-átvétel időpontja között bekövetkezett önköltség emelkedés megfelelő mértékével egyoldalúan növelni az Árat, függetlenül az Előszerződésben rögzített Ár összegétől.

Amennyiben az adásvétel tárgyára az East-Trade Kft. listaárai vonatkoznak, és az Előszerződés-ajánlat, valamint az átadás-átvétel időpontja között a listaárak emelkedtek, az East-Trade Kft. jogosult az Előszerződés-ajánlatban megadott, illetve az Előszerződésben rögzített Árat a listaárak emelkedésének megfelelő összeggel egyoldalúan megnövelni. Egyéb áruknál, különösen az egyedi gyártások esetében az Előszerződésben, valamint az egyedi Szerződésben kikötött Ár érvényes azzal, hogy az East-Trade Kft. jogosult a szerződéskötés és az átadás-átvétel időpontja között bekövetkezett önköltség emelkedésének megfelelő mértékkel egyoldalúan növelni az Árat. A Szerződéskötés költségei a Vevőt terhelik.

Az East-Trade Kft nem köteles a Vevő módosítási igényeit elfogadni. Amennyiben az East-Trade Kft elfogadja a Vevő módosítási igényét, úgy az East-Trade Kft. jogosult az Előszerződés / Szerződés Vevő általi módosításáért bruttó 200 Euro –nak megfelelő (MNB középárfolyamon számított) forint díjat felszámítani. Az East-Trade Kft. ezen az összegen kívül jogosult a módosítás miatt felmerült kárát/költségeit is érvényesíteni a Vevővel szemben, különösen a módosítás nyomán felmerült munka- és anyagköltségeit. Az East-Trade Kft. jogosult az Előszerződéstől és/vagy a Szerződéstől elállni, illetve jogosult a vételár részbeni vagy teljes fizetését a gyártás megkezdése előtt követelni, amennyiben az Előszerződés után és az átadás-átvétel időpontja között olyan körülmények válnak ismertté a Vevő gazdasági viszonyait illetően, amelyek miatt a vételár követelés kielégítése már nem tűnik biztosítottnak.

4.1. A termékek árának megfizetése készpénzzel, vagy átutalással történhet. A kivitelezési szerződésben meghatározott fizetési részleteket a kivitelezési szerződésben meghatározott módon és ütemben kell megfizetni. Az East-Trade Kft. fenntartja magának a jogot a kiszállított áru helyszíni lerakásának megtagadására, és visszaszállítására, ha az áru ellenértéke nem került kiegyenlítésre.

4.2. Felek a foglaló szabályait ismerik, mely szerint a szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Felek a foglaló megjelölt mértékét nem tekintik eltúlzottnak, tekintettel a megrendelt áru és szolgáltatás speciális tulajdonságaira.

4.3. A beépítési díj megfizetése a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint, az ott szabályozott időrendben történik. A beépítést követően teljesítésigazolás kerül aláírásra.

4.4. A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy az East-Trade Kft. a megrendelt termékek vonatkozásában a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartás hatálya alatt a Megrendelő nem szerzi meg a dolog tulajdonjogát így azzal rendelkezni nem jogosult. A kárveszélyviselés a birtokba adás időpontjától a Megrendelőt terheli.

4.5. Az East-Trade Kft. a vételár megfizetése előtt Megrendelőnek történt birtokbaadás esetére kizárja a megrendelt és birtokba adott, vagy beépítésre került áru 3. személy részére történő használatba vagy birtokba adását.

Kifejezett, írásos megállapodás hiányában az East-Trade Kft. vételár-követeléseinek kifizetése az adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában az East-Trade Kft. mindaddig nem köteles átadni, amíg az Árat a Vevő maradéktalanul meg nem fizette az East-Trade Kft. részére.

Az Ár az Előszerződésben meghatározott összegű és kifizetett foglaló összegével csökken.

A fentiektől eltérően Banki finanszírozás esetén az East-Trade Kft. a foglalóról jóváíró számlát bocsát ki és a már kifizetett vételár részt / foglalót közvetlenül a finanszírozó társaságnak utalja át, így a III. pontban meghatározott – foglaló összegével nem csökkentett – teljes Ár válik esedékessé a szerződés szerint.
A fizetés minden költsége a Vevőt terheli.

Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdései szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány megfizetésére köteles.

A fizetés – ellenkező megállapodás hiányában – banki átutalás útján történik. A banki átutalással történő fizetés esetén a teljesítés időpontja annak a napnak felel meg, amely napon a fizetendő összeget az East-Trade Kft. bankszámláján jóváírják. Az East-Trade Kft. a csekk vagy váltó formájában felajánlott fizetést indokolás nélkül elutasíthatja.

A Vevőt sem visszatartási jog, sem viszont követeléseinek beszámítási joga nem illeti meg, különösen a jótállási/szavatossági igények nem szolgálhatnak alapul az esedékes fizetések visszatartására vagy ellenkövetelések beszámítására.

A Vevő fizetési kötelezettségét kizárólag az East-Trade Kft., vagy az East-Trade Kft. által írásban megjelölt más személy vagy társaság részére történt fizetés útján teljesítheti. A Vevő hozzájárul, hogy minden, általa teljesített fizetés először a kamatok és egyéb mellékköltségek kiegyenlítésére, majd a javítási költségek és alkatrész költségek fedezésére, és végső soron a vételár követelés kiegyenlítésére kerüljön felszámításra.
Több Vevő az East-Trade Kft. felé egyetemlegesen felel.

Az East-Trade Kft. jogosult a felek között fennálló üzleti kapcsolatból a Vevővel szembeni összes követelésének kielégítéséig saját teljesítését visszatartani. Az East-Trade Kft. visszatartási joga tehát a Vevő tartozásának mértékétől függetlenül vonatkozik minden, a Vevő részére értékesítendő árura. Kifejezett írásos megállapodás vagy a fenti rendelkezéstől eltérő kógens jogszabályi rendelkezés esetén az utóbbiak irányadók.

Az East-Trade Kft. a Vevő vételár fizetési kötelezettségének teljes kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát az adásvételi Szerződés tárgyán/tárgyain. Az East-Trade Kft. tulajdonjog fenntartásra irányuló joga nem érinti az East-Trade Kft. IV. és V. pontból eredő jogait, ideértve, hogy az adásvétel tárgyát/tárgyainak átadását a Vételár teljes kifizetéséig megtagadja.

Munkaterület átvétele

6.1. Nem minősül késedelemnek az, ha a hely nem felel meg a „Megállapodás a helyiség és helyszín biztosításáról” elnevezésű okiratban vagy ennek egy adott helyre szóló kiegészítő megállapodásában, vagy az adott munkavégzési és telepítési feltételeknek megfelelő feltételeknek, és ezen okok miatt nem átvehető. (Pld.:1, nem megfelelően, vagy nem megfelelő helyre kialakított szerelvények. 2, rossz minőségben kivitelezett gipszkartonozás, vagy egyéb utólag létrehozott felület, ahol fontos lenne a függőleges, a vízszintes, a derékszög, vagy egyéb más kialakítás. 3, a bútor helye nem üres és tiszta. 4, nincsenek meg a beépítéshez szükséges egyes feltételek.)

6.2. Amennyiben a Vevő a szerződésben megállapodott szállítási időpontban a helyiséget bármely okból nem tudja átadni, vagy az Eladó nem tudja átvenni a vevőnek felróható okok miatt, úgy a vevő raktározási díjat köteles fizetni. Egyszeri beraktározási díj 40.000.- Ft. Havi tárolási díj 6.000.-Ft./m3 Megfelelő időbeni egyeztetéssel költségenyhítés lehetséges és célszerű.

6.3. Amennyiben Vevő új elemeket rendel, esetleg neki felróható okból kifolyólag Eladó nem tudja a Szerződésben vállalt, egyeztetett időpontban a beépítést elkezdeni, új felmérési + beépítési időciklus indul, melynek megvalósítási ideje jellemzően 4-40 munkanap.

6.4. Mindazon idő, anyagköltség és egyéb ráfordítás kiszámlázásra kerül, melyek a szállítási szerződésben és azok kiegészítéseiben nem szerepelnek. Jellemzően ilyen helyzetek: nem megfelelő munkaterület, melyről csak a helyszínen derül ki, hogy „Megállapodás a helyiség és helyszín biztosításáról” alapján nem elfogadható, a nem az Eladótól vásárolt új és használt készülékek beépítése, helyiségelőkészítési hiányosságok helyszíni megoldása, esetleges külön kérések megoldása, a hiányos csempézésből származó és a falsíkok ferdeségéből, egyenetlenségéből adódó hézagok kitöltése stb.

6.5. Többletmunkák óradíja bruttó 10.000.- ft/fő, plusz a kiszállás díja, ha a plusz munka miatt ez felmerül.

Konyhabútor és konyhatechnikai eszközök esetére vonatkozó szabályok

Az Eladó a bútor megrendelése esetén, a bútortervezéskor megfizetett (megállapodott alapdíj) tervezési díjat, jóváírja a bútor vételárából a Vevő számára.

Az Eladó úgy tervez, hogy az általa megtervezett bútor nem korlátozza a már beépített tárgyak használhatóságát. pld.: az ablak 90 fokban nyitható lesz, bútorajtó és fiók funkciója nem sérül. Kivéve, ha ez a felelősség áthárításban szerepel, vagy a megrendelő az átalakítás szükségét elfogadta. pld.: konnektor áthelyezések, radiátor kiállás megszüntetése stb.

Az Eladó a nem beépíthető, azaz szabadon álló, illetve pult alá helyezhető készülékek (ezek nincsenek kialakítva arra, hogy tökéletesen belesimulhassanak a bútorba, sőt lehetnek előírásaik arra, hogy kellően nagy szellőzőrést kapjanak) esztétikai megjelenéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Vevő kijelenti, hogy a konyhabútorba szerelt elszívó-berendezés üzemeltetésének lehetőségét, előírásait, továbbá az épülete szerkezeti lehetőségeit ismeri, és azok alapján döntött arról, hogy kivezetett vagy belső cirkulációs kialakítást rendel meg. Így, ha párakivezetés mellett dönt, akkor azzal kapcsolatban mindennemű felelősséget vállal.

A Vevő az East-Trade Kft. bútorainak kialakítását és rendszerét elfogadja. A gyártási gyakorlattól eltérő igényeket a megrendeléskor lehet kérni.

Megrendelés érvénybe lépése

A bútor megrendelése esetén az Eladó a kivitelezési szerződésben foglalt fizetési feltételek teljesítését kéri. Amennyiben a kivitelezési szerződésben foglalt fizetési, részletfizetési feltételek nem valósulnak meg, úgy a szerződés meghiúsul és a megrendelő a foglalót elveszíti.

A megrendelés érvénybe lépése után, az azonnali gyártásra való tekintettel, módosításra csak korlátozott lehetőség van, új elemek vagy gépek hozzárendelése és tervezése esetén.

A bútor helyszíni szerelése nem tartalmazza a helyiség előkészítési (pld.: víz, légelvezetés, gáz- és a villanyszerelési stb.) munkálatokat, viszont a csaptelep beépítését, a csapfurat elkészítését és a bekötéseket és beüzemeléseket igen.

Megkötések, reklamáció

Az Eladó a meglévő használt gépek és mosogatók beépítéséből adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Ezen készülékek beépítéséhez a megrendelőnek minden szerelési tartozékot biztosítania kell a szerelő munkatársak részére. Amennyiben tartozékhiányos a készülék, és a Vevő mégis ragaszkodik hozzá, hogy “valahogy oldják meg”, akkor a Vevő költségére, és felelősségére, a szerelő munkatársak igyekeznek ennek az elvárásnak megfelelni, de el is határolódhatnak a készülék beszerelésétől.

Az Eladó vállalja, hogy a konyhabeépítés folyamán a munkatársai által okozott, rájuk felróható okokból keletkezett sérüléseket kijavítja. Pld: falsérülés.

A megrendelő kívánságára az Eladó által odaszervezett (jellemzően víz és villanyszerelő) szakemberek által okozott kárért, az Eladó felelősséget nem vállal.

A szállítási határidők – amennyiben nem kerültek kifejezetten fix határidőként kikötésre – tájékoztató jelleggel kerülnek megadásra, amelyektől való eltérés, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon kívül, nem keletkeztet jogokat Vevő részére. Ennek megfelelően a Vevő nem jogosult a tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő túllépésére visszavezethető esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelni az East-Trade Kft.-től. A tájékoztató jelleggel megadott határidő több mint három hónappal való túllépése esetén a Vevő elállhat a Szerződéstől.

A tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő az Előszerződés aláírásának napján, de leghamarabb az Előszerződésben meghatározott foglaló összegének az East-Trade Kft. bankszámláján történő jóváírásának napján, valamint, amennyiben ez az Előszerződésben ill. a Szerződésben nem került teljeskörűen rögzítésre – a kivitelezés módjáról szóló teljes körű megállapodással kezdődik. Vevő tudomásul veszi, hogy egyedileg gyártott mű esetén az East-Trade Kft. a foglaló az East-Trade Kft. bankszámláján történő jóváírásának időpontja előtt nem kezdi meg a gyártási, vagy a megrendelés teljesítéséhez szükséges folyamatot.

Amennyiben a Vevő az átadás-átvétel időpontja előtt a Szerződés tárgyán/tárgyain bármiféle módosítást igényel, a szállítási határidőt (mind a fix, mind a tájékoztató jellegű határidőt) a módosítási igény az East-Trade Kft. általi elfogadásának napjától kell számítani.

Vis maior esetén, így különösen az üzemzavarok, sztrájkok, az East-Trade Kft. vagy beszállítói gyártóműveinek bármilyen okból történő teljes vagy részleges leállása, illetve a rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás vagy veszélyhelyzet esetére kihirdetett különleges jogrend esetén az East-Trade Kft. mentesül az Előszerződésből vagy Szerződésből eredő kötelezettségei alól. Ilyen esetekben a Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult az East-Trade Kft. szemben igényérvényesítésre.

A kárveszély, ideértve a teljes vagy részleges megsemmisülés, valamint a meghibásodás, elvesztés, sérülés, eltűnés veszélyét, az alábbiak szerint száll át a Vevőre:

 1. a gyártó telephelyén történő műszaki átadás-átvétel esetén a mű részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásának időpontjában, ill. bank finanszírozás esetén a banki átadás-átvételi banki formanyomtatvány aláírásának időpontjában,
 2. az adásvétel tárgya a Vevő székhelyére, telephelyére vagy más a Vevő által megadott helyre történő szállítása vagy ott történő telepítése, vagy elkészítése esetén a szerződés tárgyának a fuvarozónak történő átadáskor, függetlenül attól, hogy a fuvarozót a Vevő vagy az East-Trade Kft. bízta meg,
 3. az adásvétel tárgyának a Vevő vagy az általa kijelölt vagy meghatalmazott harmadik fél részére történő átadásakor,
 4. Vevő átvételi késedelme, vagy az East-Trade Kft. általi visszatartási jog jogszerű gyakorlása esetén az átvétel eredetileg megállapodott időpontjában.

XI.1.Az átadás-átvétel időpontja; átvételi késedelem

Az átadás-átvétel időpontja az East-Trade Kft. (igazolható módon szóban, vagy írásban, vagy elektronikus úton) Készrejelentésében megadott határnap. Amennyiben a Készrejelentés nem tartalmaz eltérő határnapot, úgy az átadás-átvétel időpontja Készrejelentéstől számított legfeljebb 3. nap. Ennek megfelelően tehát Vevő a készrejelentést követő 3. naptól átvételi késedelembe esik, melynek beálltával a kárveszély kockázatát a Vevő viseli.
A készrejelentéstől számított 3. naptári napot meghaladó átvételi késedelem esetén a késedelmes átvétellel kapcsolatban felmerült költségek – a 3. naptári naptól kezdve (beleértve már a 3. napot is), naptári naponként (MNB Középárfolyamon számított forint ellenértékkel számolva) 7,00- EUR+ÁFA összegben– a Vevő felé kiszámlázásra kerülnek és annak megfizetésére a Vevő köteles.

XI.2. Az átadás-átvétel módja

A Felek megállapodásától függően. (ncoterms 2010 EXW vagy CIP stb. szabvány alapján)

XI.3. A Vevő megvizsgálási kötelezettsége

A Vevő köteles a szerződés tárgyát az átadás-átvétellel egyidejűleg az átvétel helyszínén teljes körűen megvizsgálni. Amennyiben Vevőnek minőségi vagy mennyiségi kifogása van, azt a felek az átadás-átvétel időpontjában, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, illetve feladás esetén a Vevő az átvételt követő 8 napon belül köteles írásban jelezni a kifogásait. A vizsgálat jogáról való lemondást jelenti, ha a vizsgálatot a Vevő nem végzi vagy az adásvétel tárgyának megvizsgálása nélkül megbízást ad az adásvétel tárgyának feladására. A szállítás tárgya ekkor a Vevő vagy az általa meghatalmazott harmadik fél részére történő kiadással átvettnek és szabályszerűen leszállítottnak tekintendő.

Az átadás-átvételkor felismerhető hibákra vonatkozóan a Vevő csak abban az esetben érvényesítheti jótállási/szavatossági jogait, amennyiben elvégezte az e pontban rögzített megvizsgálási kötelezettségét és a hibák az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, illetve a szállítás tárgyának feladása esetén a Vevő a hibákat az átvételtől számított 8 napon belül írásban jelezte (lásd ezzel kapcsolatban a jótállásra vonatkozóan a X. pontot is).

Az átadás-átvétel során nem felismerhető hibák tekintetében a Vevő köteles a megvizsgálást a lehető leghamarabbi időpontban elvégezni. Az ennek során megállapított hibákat haladéktalanul, de a felismerést követően legfeljebb 8 napon belül írásban közölni kell az East-Trade Kft.-vel. A Vevő ugyancsak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban közölni az East-Trade Kft.-vel a később fellépő hibákat.

Amennyiben a Vevő nem vagy nem időben/megfelelően/teljes körűen teljesíti megvizsgálási vagy hiba-bejelentési kötelezettségét, az ilyen jellegű hibákra a jótállási, szavatossági vagy további igényei megszűnnek és érvényesítése kizártnak tekintendő.

XI.4. Szavatossági igényeken kívüli/túli alkatrészek visszavásárlása

Az East-Trade Kft. akkor vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyek nem tartoznak szavatossági igényérvényesítés körébe, ha ezek szállítását követő 48 órán belül közlik az East-Trade Kft.-vel a kért visszaadás elfogadható indokait. Az East-Trade Kft. fenntartja a jogot arra, hogy indokolás nélkül elutasítsa az alkatrészek visszavásárlását. Amennyiben az East-Trade Kft. a Vevő által jelzett igényre nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy az East-Trade Kft. a visszavásárlást elutasítja. Az East-Trade Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jóváírást csökkentse az elszámolt bruttó ár 10 %-ával, a kezelési költségek kiegyenlítése céljából. Az East-Trade Kft. nem vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyeket az East-Trade Kft. a Vevő részére egyedi kivitelezésben gyártott.

Ha a Vevő nem teljesíti a szerződést, különösen a vételárfizetésre vagy a szerződés tárgyának a megadott határnapon vagy megadott határidőben történő átvételére vonatkozó kötelezettségét, az East-Trade Kft. a teljesítésre, ideértve a szerződés tárgya vagy az elkészült mű átvételére, 7 napos póthatáridőt szab. A póthatáridő eredménytelen eltelte után az East-Trade Kft. kártérítést (ideértve elmaradt hasznot) követelhet és követelheti a teljesítést, vagy elállhat a szerződéstől és a kikötött vételár 10 %-ának megfelelő kötbért követelhet. Az East-Trade Kft. elállás esetén is követelheti a kötbéren felül felmerült kárának megtérítését, ideértve az elmaradt hasznot is. Elállás esetén a Vevő köteles az East-Trade Kft. illetékes ügynökének elmaradt jutalékát megtéríteni; a jutalékot az East-Trade Kft. a saját nevében követelheti.

Az East-Trade Kft. a Vevőt tájékoztatja arról, hogy a Vevő általi esetleges késedelmes fizetés, vagy a fizetés nem teljesítése az East-Trade Kft.-nél likviditási problémákat eredményezhet, amely azzal is járhat, hogy az East-Trade Kft. nem képes harmadik felek (például bankok) felé fennálló kötelezettségeit határidőben teljesíteni.

Az East-Trade Kft.-nek a Szerződésből, jelen ÁSZF-ből és jogszabályból eredő további jogait a fenti rendelkezések nem érintik.

A Vevő átvételi késedelme esetén az East-Trade Kft. követelheti a Vevőtől a késedelem okozta költségei és ráfordításai megtérítését, a kárveszély továbbá az eredetileg megállapodott átvételi időpontban átszáll a Vevőre.

XIII.1. Jótállás

A jótállási igények érvényesítésének előfeltétele, hogy a Vevő teljes körűen betartsa az East-Trade Kft. összes előírását az adásvétel tárgyának kezelésére vonatkozóan. Előfeltétel továbbá a Vevő általi rendeltetésszerű, szakszerű használat és tárolás, amelyre nézve vita esetén a Vevőt terheli a bizonyítás.

Az East-Trade Kft. csak a közvetlen szerződéses partnere, tehát az (első) Vevő felé vállal jótállást, a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt minőségre vonatkozó követelményeknek és a kivitelezés technika mindenkori állása szerinti hibátlanságáért, de legfeljebb 7 évig a termék rendeltetésszerű használata esetén.

A jótállást az East-Trade Kft. választása szerint a portó- és fuvardíjmentesen beküldött alkatrészek kijavítása vagy azok kicserélése útján teljesítheti. A beépítésre és kiszerelésre fordított munkadíjakat és költségeket a Vevőnek kell viselnie. Az East-Trade Kft. nem vállal jótállást a nem általa gyártott alkatrészekre, de a Vevő kérésére az alkatrész gyártójával szemben a hiba miatt őt megillető igényeket engedményezi a Vevőre. Üvegtörés esetén az East-Trade Kft. jótálláson belül csak kijavítást vállal. A jótállás a fényezéssel kapcsolatos hibákra csak abban az esetben terjed ki – és csak az adott rész vonatkozásában –, ha a hiba anyaghibára vagy gyártási hibára vezethető vissza.

A jótállás megszűnik, ha a Vevő nem követi az East-Trade Kft. kezelésről szóló előírásait (üzemeltetési utasítások, kiegészítő dokumentációk és szervizfüzet), vagy a hiba nem rendeltetésszerű használatból ered.

A jótállás nem érvényes:

 • a használati utasítás és a szervizfüzet előírásainak figyelmen kívül hagyása,
 • a gondatlanságból, balesetből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba,
 • a rendeltetésszerű használat során a természetes kopásból, elhasználódásból eredő hiba,
 • az előírt szervizek bármelyikének elmulasztása,
 • a szerviz és karbantartási munkák nem erre feljogosított társaság által vagy ilyen műhelyben történő elvégzése, vagy a szervizfüzetbe történő bevezetésének elmulasztása,
 • az adott időtartamra, illetve hibára a jótállási csomag érvénytelensége vagy a jótállási idő lejárta,
 • jogosulatlan átépítés végzése esetén,

A jótállási idő alatt harmadik fél részére történő értékesítés esetén az East-Trade Kft. valamennyi jótállási kötelezettsége megszűnik.

XIII.2 Szavatosság

Az East-Trade Kft. a Vevő hibás teljesítésből eredő szavatossági igényeit az East-Trade Kft. választása szerint kijavítás vagy kicserélés útján teljesíti. A Vevő elállásra vagy árleszállításra vonatkozó igényei kizártak.

A Vevő szavatossági igényeinek elévülési határideje 1 év.

Az East-Trade Kft. kizárja kártérítési felelősségét, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozást. Jelen kártérítés kizárás nem érinti a termékfelelősségi igényeket.

Az East-Trade Kft. kártérítési felelősségének kizárása különösen az alábbi esetekre vonatkozik:

 • amennyiben a Vevő saját veszélyére az adásvétel tárgyának a Vevő székhelyére, telephelyére vagy más a Vevő által megadott helyre történő szállítását kéri az East-Trade Kft.-től, az East-Trade Kft. nem vállal felelősséget a feladót terhelő kötelezettségek megszegéséből eredő kárért;
 • az East-Trade Kft. a jogszabályban megengedett kereteken belül kizárja a felelősséget a javítás időtartama alatt az East-Trade Kft. birtokában, de Vevő tulajdonában álló tárgyak tűz, víz, betörés, lopás, fosztogatás vagy azok tönkremeneteléért, elvesztéséért vagy megsérüléséért.

Az adásvétel tárgya azt a biztonságot nyújtja, amely elvárható az engedélyezési előírások, kezelési utasítások, a gyártó által a szállítás tárgyának kezeléséről adott előírások (üzemeltetési utasítás) alapján (különös tekintettel az előírt felülvizsgálatokra), valamint az egyéb megadott utasítások alapján. A leírásokban a tömegekről, üzemeltetési költségekről, stb. megadott adatok megközelítő értékeknek tekintendők, és nem kötelező érvényűek.

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Ptk. 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.

A jótállási, szavatossági, ill. kártérítési igények elbírálása céljából az East-Trade Kft. vagy az általa felhatalmazott partner jogosult vizsgálni az ezen igények értékeléséhez szükséges adatokat (pl. az elektronikus adatrögzítő berendezések leolvasása). Ennek megfelelően a Vevő hozzájárul ezen adatoknak az itt meghatározott célból történő az East-Trade Kft. általi megismeréséhez és kezeléséhez, továbbá a Vevő kötelezi magát minden vizsgálati intézkedés tűrésére.

Felek a létrejött Előszerződés, valamint a Szerződés tartalmát és körülményeit, valamint az ezekkel összefüggő kereskedelmi és műszaki adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Jelen bekezdés rendelkezése vonatkozik az elektronikusan továbbított adatokra is. Az elektronikusan továbbított adatokat csak a szerződés céljára szabad felhasználni.

A Vevő köteles harmadik személyekkel szemben bizalmasan kezelni a szerződő felek között létrejött jogviszonnyal kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információt, üzleti titkot. Az East-Trade Kft. a munkavállalóit a mindenkor érvényes uniós és magyar előírások szerint titoktartásra kötelezte. A Vevő köteles hasonló kötelezettséget előírni saját munkavállalói, ill. alávállalkozói számára is. Jelen rendelkezés már az Előszerződés-ajánlatra is kiterjed és a felek közötti jogviszony megszűnése után is érvényben marad.

A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy minden őt érintő személyes adat, amelyet az East-Trade Kft. a szerződéses kapcsolat keretein belül gyűjt, (automatikusan) feldolgozásra, továbbításra és tárolásra kerüljön. Az adatfeldolgozás és továbbítás célja a megbízások lebonyolítása. Az adatfeldolgozás és adattovábbítás kizárólag a szerződéses megrendelések teljesítésével kapcsolatban valósul meg.
A személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartamára és azon túlmenően a törvényileg meghatározott megőrzési ideig, igények érvényesítéséig vagy azok elhárításáig kerülnek megőrzésre. A felek kifejezetten vállalják, hogy a rendeltetésszerű adatfeldolgozás és-tárolás alapelveit, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban valamennyi vonatkozó uniós és nemzeti szabályozást betartják.
Vevő jogosult arra, hogy kérésére az East-Trade Kft. helyesbítse, törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ill. korlátozza az adatkezelést, továbbá a vonatkozó jogszabályok szerint megilleti a tiltakozáshoz való jog. Elérhetőek vagyunk a info@happyhomecenter.hu e-mail címen. A személyes adatok védelmének jogát illetően további információk tekintetében hivatkozunk az adatvédelmi nyilatkozatunkra, amely letölthető a www.happyhomecenter.hu honlapunkról.

Az East-Trade Kft. nem vállal felelősséget harmadik személyek olyan adatvédelmi előírásaiért vagy intézkedésiért, melyek honlapja vagy linkje az East-Trade Kft. honlapján vagy applikációján keresztül érhetők el.

Felek kötelezik magukat arra, hogy betartják az adatvédelmi jogszabályokat, különösen az adatfeldolgozás, adatkezelés és adattárolás tekintetében.

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Pest Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)- 269-0703
Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy az East-Trade Kft. a fogyasztói panaszokat a 2000 Szentendre, Kalászi út 3. szám alatt kezeli. Panaszaikat megtehetik a fenti címen személyesen szóban vagy írásban, valamint a fenti címre küldött postai levélben, továbbá azt megküldhetik az info@happyhomecenter.hu email címre.

A Vevővel megkötött Előszerződésből, Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő minden vita esetére – ideértve a szerződés fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló vitát is – a felek a pertárgyértéktől függően a Szentendrei Járásbíróság, valamint a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Minden szerződésre a magyar jog irányadó, a kollíziós rendelkezések, valamint az ENSZ áru-adásvételi jogának kizárásával. Amennyiben az East-Trade Kft. által kötött egyedi szerződés másképpen nem rendelkezik, abban az esetben a jelen ÁSZF-ben írt feltételek a szerződés részének tekintendők.

Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése egészen vagy részben érvénytelennek bizonyul, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket olyan szabályozásokkal kell pótolni, amelyek a lehető legjobban teljesítik az eredetileg szándékolt gazdasági célt.

Jelen ÁSZF hivatalos nyelve a magyar. A Vevő kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, érti és elfogadja.

Felek elfogadják, hogy a jogok és kötelezettségek nem feltétlenül azonos arányban illetik és terhelik a szerződő feleket. Ennek ellenére, felek alapos mérlegelést követően kötötték meg a szerződést és kizárják a feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadási jogot.

Az East-Trade Kft. jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosítás nem eredményez a Vevőre nézve hátrányosabb feltételeket. A módosított feltételek a Vevővel való közléssel lépnek hatályba.

Jelen ÁSZF bármely fél részére történő megküldése nem minősül ajánlatnak az East-Trade Kft. részéről.

Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2021.03.01.